برگزاری جلسه طرح های توسعه ی گروه صنعتی صباح در كشور عراق

صباح در عراق

برگزاری جلسه طرح های توسعه ی گروه صنعتی صباح در كشور عراق

برگزاری جلسه طرح های توسعه ی گروه صنعتی صباح در كشور عراق 1080 810 لبنیات صباح

جلسه هم انديشي و بررسي طرح هاي توسعه ي گروه صنعتي صباح در كشور عراق

آبانماه 1397

2 دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --